Medlemmarna

Våra

medlemmar

Uppföljning förespråkas av både FSC® och PEFC och en sammanfattning av uppföljningskriterierna finns här tillgänglig för allmänheten. Detta är en sammanställning av vad som skett under 2022 (2021) hos Grönt Paraplys gruppmedlemmar. 


Basfakta

Avsatt areal för naturvårdsändamål är drygt 15 000 (11 500) hektar. Det innebär att 21 (18) % är avsatt av den produktiva skogsmarksarealen.

Certifierad areal är 82 000 (73 000) hektar varav 73 000 (64 000) hektar produktiv skogsmark. Den årlig tillväxten är 438 000 (409 000) m³sk, betydligt högre än det årliga uttaget.

 

Uttag av skogsprodukter och åtgärder

Årets skogliga aktiviter har till stor del präglats av hantering av barkborreangrepen skog och andra åtgärder har fått stå tillbaka.

Gallring har skett på 1 600 (1 600) hektar och gallringsvolymen var 52 000 (52 000) m³fub.

Föryngringsavverkning har skett på 488 (488) hektar och avverkningsvolymen var 140 000 (140 000) m³fub.

Naturvårdshuggning har skett på 110 (110) hektar och uttagen volym var 3 400 (3 400) m³fub. Barkborreavverkning i form av plockhuggning och mindre avverkningsytor har gjorts på 335 (335) ha och avverkningsvolymen var 43 000 (43 000) m³fub.

Totalt uttag var 200 000 m³fub att jämföra med föregående period 200 000 m³fub. Uttaget fördelat per trädslag, 65 000 (65 000) tall, 120 000 (120 000) gran och 15 000 (15 000) löv. Beräknad fördelning är 105 000 (105 000) m³fub massaved och 95 000 (95 000) m³fub timmer.


Analys utifrån utförd skogsåtgärd per hektar skog: Gallringsarealen är klart under genomsnittet och har stått tillbaka för barkborrerelaterade åtgärder. Arealen föryngringsavverkning är fortsatt låg och flera medlemmar (främst kommuner) har ställt om hela eller delar av skogen till någon form av hyggesfritt brukande. Naturvårdshuggningarna har genomförts på mindre areal än tidigare år, anledningen är även här att barkborreåtgärder har tagit avverkningsresurser.

 

Dokumentation av utförda åtgärder

 

Alla medlemmar har en skogsbruksplan varav några mindre som enbart har en pappersversion medan resterande har en digital plan, oftast i formaten pcSKOG eller S-Plan. I PC-systemen finns goda möjligheter att dokumentera utförda åtgärder så att skogsbruksplanen hålls aktuell. Plankopia har delgetts Grönt Paraply i pcSKOG-format eller som PDF-utskrift. 

Skogsbruksplanesystemen förbättras och möjligggör därför lagring av fler utförda eller kommande åtgärder t.ex. för skyddsdikning, behandling med Rotstop, Grot-uttag, inventering av självspridning från exoter mm.

 

Sociala och miljömässiga effekter av skogsbruket

Grönt paraplys gruppmedlemmar följer upp sociala och miljömässiga effekter av genomförda skogliga åtgärder. Sista året har hos många medlemmar helt präglats av hantering av granbarkborre-angripen skog.


Exempel på negativa effekter är ökad spårbildning när skadad skog tas ut med kort varsel över stora arealer under årstider som varit mindre lämpliga. Barkborreskadorna har gett en mer luckig skog som då även drabbats av stormskador. Oftast inga negativa sociala effekter, men vissa medlemmar får inkomna synpunkter från privatpersoner om att ”städa upp” mer i skogen i samband med granbarkborreåtgärder.


Exempel på positiva effekter som granbarkborreangreppen medfört är att mängden död ved ökat i skogen, både som stående träd, högstubbar och omkull-lagda träd. Skadad granskog som avverkats kommer i många fall att ersättas av blandskog eller rena lövbestånd, det gör att lövandelen på sikt kommer öka.


Flera medlemmar har ställt om delar av innehållet till olika former av kontinuitetsskogsbruk


När medlemskommuner gör skogliga åtgärder informeras allmänheten allt oftare via hemsida och skyltar utmed stigar. Överlag är de flesta synpunkter som inkommer positiva, ofta ser man gärna att man gallrar ur mer och hugger bort solskymmande träd.


Kunskapsinhämntning

Grönt Paraply håller fortlöpande medlemsutbildning för att bättra kunskapen om den svenska skogsstandarden och de frågor som rör certifieringen. En gång per år kallas medlemmarna för kurs och erfarenhetsutbyte. Årets utbildning fick istället genomföras digitalt via ensilda TEAMS-möten med respektive gruppmedlem. Bildserien som gicks igenom finns utlagd på medlemssidan.


Utdrag ur mötesagendan:

  • Genomgång av utvalda delar ur FSC- och PEFC-standarden. Stort fokus på nya FSC
  • Släcka avvikelser från revisionen
  • Arbetssätt och rollfördelning mellan skogsägare och förvaltare/entreprenörer


Lagar och expertkunskap hämtar medlemmarna t.ex. från Skogsstyrelsen, SkogForsk, Regelrätt skogsbruk. Alla uppger att de kontinuerligt följer några av de skogliga branschtidningarnas information t.ex. Skogen, Land Lantbruk och ATL. En fullständig förteckning över användbara länkar finns på Grönt Paraplys medlemssida!


Alla skogsbrukare som levererar virke i form av timmer, massaved och skogsbränsle bidrar med 60 öre per avverkad kubikmeter går till en forskningsavgift till Skogforsks verksamhet.


Genom att kontinuerligt genomföra medlemsdagar plus medlemmarnas egen kunskapsinhämtning via externa källor och via uppdaterad medlemssida så görs bedömningen att medlemsgruppen fortlöpande inhämtar ny kunskap.

Allt mer geografisk information görs allmänt tillgänglig och numera finns bra stöd i skogsbruks-planeprogrammen för skikten markfuktighetskarta, lutning/markstruktur och fornlämningar

  

Relationen med entreprenörer

Medlemmarna försöker knyta långsiktiga avtal med entreprenörer och säkerställer FSC-standardens efterlevnad via de ramavtal som skrivs. I och med att upphandling av entreprenörer görs kontinuerligt skrivs löpande nya ramavtal enligt Grönt Paraplys mall.


Alla medlemmar har fått besvara frågor som rör vilka entreprenörer de anlitar, t.ex. om de är PEFC-cerifierade. De flesta medlemmar svarar att de enbart anlitar entreprenörer som antingen är FSC-certifierade (Stora Enso, Holmen, Södra eller Sydved) eller är certifierade genom PEFC:s entreprenörs certifiering (via EC Skog eller SMF).


För att klara PEFC:s krav på medlemmens ansvar att kontrollera anlitade entreprenörer har giltigt entreprenörsbevis har detta efterfrågats, dvs de har uppgivit entreprenörscertifierings nummer. Stickprov har genomförts av Gröt Paraply och alla kontrollerade entreprenörer hade giltigt bevis.


Via Grönt Paraplys hemsida har medlemmarna tillgång till avtalsmallar att använda mot sina entreprenörer.


Instruktion inför åtgärd – traktdirektiv

 

Alla använder traktdirektiv i samband med åtgärder. Oftast används den virkesköpande partens traktdirektiv och Grönt Paraplys traktdirektiv används då som bilaga eller checklista. Övergång till enbart Grönt Paraplys traktdirektiv omöjliggörs av att den utförande parten har egna interna krav att alltid nyttja sitt eget. Men de som använder egna traktdirektiv ska numera åtminstone ha Grönt Paraplys traktdirektiv som en bakomliggande checklista när de fyller i uppgifter på sitt eget, detta för att inte missa någon relevant information.


I årets medlemsuppföljning har ställts frågor för att se så att alla medlemmar har rutiner för att följa upp både själva fältinstruktionen och den utförda åtgärden så att standarden efterlevs.

 

Ursprung och spårbarhet

Dokument som möjliggör virkesspårning ska kunna uppvisas. I Sverige är det enkelt eftersom vi har ett väl utbyggt system kring detta. Några medlemmar har påmints om att se över så att virket kodas rätt i virkesmätningssystemet, det finns koder för certifiering t.ex.  1.PEFC, 2.FSC och 3.PEFC och FSC.


Skötselplanen ska uppdateras

Plan och instruktioner utvärderas och revideras fortlöpande av såväl Grönt Paraply och ute hos respektive gruppmedlem. I samband med denna årsuppföljning skickar medlemmarna in sin uppdaterade skogsbruksplan. En analys av skogsbruksplanerna är att den avsatta arealen enligt indikator 6.5.1 är 21% vilket är betydligt högre än kravet på 5%. FSC:s nya krav på ytterligare 5% för anpassat brukande upppnår alla medlemmarna idag. 


Den lövdominerade arealen uppnår på gruppnivå 10 % och enbart några medlemmar har idag under 5%. Men de som ännu inte har 5% lövandel har en märkning/åtgärdsplan för att på sikt uppnå målet på minst 5% (oftast via kod i skogsbruksplan = ”Lämplig för framtida lövdominans”).


Medlemmarna använder ofta en skogsbruksplan som är lagrad i formatet pcSKOG eller S-Plan. Några av de mindre medlemmarna noterar förändringar i sin fysiska skogsbruksplanepärm.


Årlig extern revision

 

Grönt Paraply och medlemmarna får extern revision under drygt en vecka i april-juni varje år. Vårt gruppcertifikat är utställt av Soil Association Certification LtD och revisionen genomförs av WSP Danmark A/S i samarbejde med Soil Association Certification Ltd.

En sammanfattning av certifieringsrevisionen för PEFC finns tillgänglig via Soil Associations sida Forest Management Reports och till FSC på info.fsc.org 

Internrevision hos medlemmar

Grönt Paraply genomför löpande internrevisioner hos medlemmarna både vad gäller hela skogsbruksstandardens efterlevnad och praktisk efterlevndad genom fältbesök. Alla medlemmar följer FSC-standarden och 24 st har även tillägget med PEFC.


Under 2022 genomfördes internrevision hos 13 medlemmar, varav 7 som var mindre skogsägare och 6 som även har PEFC. 

Gallringar, föryngringsavverkningar och naturvårdsgallringar har kontrollerats i fält under internrevisionen. 


Följande generella åtgärder har gjorts för att minska antalet observationer och avvikelser hos medlemmar:

  • Genomföra fler internrevisioner än vad lägsta nivån kräver.
  • Dialog med utvecklarna av skogsbruksplanesystemet pcSKOG för att ännu bättre kunna stödja certifierat skogsbruk
  • Medlemsdag med fokus på aktuella avvikelser och vanliga problemområden. Bildserie från senaste medlemsdagen finns utlagd på hemsidan.


En övergripande analys visar att allt ovanstående haft positiv effekt på antalet utställda avvikelser men att det nya klimatet med mildare & fuktigare vintrar fortfarande kräver en omställning.


Under 2022 utfärdade interna avvikelser eller observationer ur PEFC-standarden (FSC redovisas ej):

Indikator

Avvikelse eller observation

Åtgärd

PEFC2 5.10.1

Skogliga åtgärder ska utföras så att fornlämningar och fornlämningsområden inte skadas och så att skador på övriga kulturlämningar minimeras.


Stärk kedjan så att även okända kolbottnar fångas i den interna kedjan av planering-genomförande-uppföljning.


PEFC2 5.7.5

Lämplig metodik och teknik ska användas för att minimera körskador vid drivning, speciellt där transporter korsar vattendrag


Förbättrad instruktion, utbildningsbevis eller liknande åtgärder för att förhindra att detta uppkommer igen.


PEFC2 1.e

En skogsbruksplan är inte aktuell:
1. När planperioden är slut och föreslagna åtgärder är utförda men uppföljning inte är gjord.
2. När planperioden är slut och föreslagna åtgärder som standarden kräver inte är utförda.
3. Om skogen i några stycken avsevärt har ändrat karaktär, t.ex. genom storm, brand, översvämning eller insektsangrepp.
4. Om fastigheten väsentligt har ändrat omfattning, t.ex. vid tillköp eller avstyckning vilket kan leda till ny prioritering av naturvårdsavsättningar.


Uppdaterad skogsbruksplan


Medlemskarta

Miljöcertifierat skogsbruk enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®). Många medlemmar väljer även vårt tillval med PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, s.k. dubbelcertifiering.

 

Vi har licenensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228 med certifikatsnummer FSC SA-FM/COC-001104, PEFC SA-PEFC/FM-001104, ISO 14001: SWE-EMS-1010

Grönt Paraply

Oberoende skogscertifiering där vi tar ansvar för att ditt skogsbruk blir certifierat via vårt gruppcertifikat, men du fortsätter att ansvara för förvaltning och försäljning av virke.Vi erbjuder privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering enligt den svenska FSC®-standarden och som valfritt tillval PEFC-standarden.


Kontakt


Warfvinges väg 32

112 51 Stockholm


Email: info@grontparaply.se


Telefon: 019-16 83 95