Min sida

Min medlemssida


Dokumenten kan fritt användas och anpassas av Grönt Paraplys medlemmar. Flera av dokumenten är lösenordsskyddade och lösenordet har du fått av din gruppledare. Om du är entreprenör och utför arbeten på en certifierad skog så hittar även du bra information här!

 


Ny Skogsbruksstandard från FSC®

Den nya standarden för skogsbruk börjar gälla den 1 juli 2020


Svenska FSC:s hemsida finns bra information och material:


  • Nya Skogsbruksstandarden
  • Skillnader mellan nya och gamla
  • Vägledning
  • Frågor och svar

 Skötselinstruktionen kommer uppdateras löpande med anpassning mot den nya Skogsbruksstandarden.


Här till höger kan du se några av de större förändringarna som införts i Skötselinstruktionen

Uppdateringar:


2020-01-01

Nya rutin kring exploateringsavverkning

Skötselinstruktion

Detta är en handbok som i klartext anger vilka krav som den svenska FSC®- & PEFC™-standarden ställer på varje enskild skogsbruksåtgärd. Utdrag ur denna handbok kan användas som instruktioner till entreprenörer/ virkesköpare eller skogsvårdspersonal. Den är naturligtvis även användbar som handbok då du själv utför åtgärder på ditt skogsinnehav.

Traktdirektiv och återrapport skogsvård

Grönt Paraplys blankett "Traktdirektiv med uppföljning" som bör användas inför, under och efter alla former av skogliga åtgärder.

Naturvärdesbedömning

Blanketter och instruktion för att kunna göra en komplett naturvärdesbedömning.

Medlemsdag

Varje år träffas medlemmarna i Grönt Paraply för att diskutera aktuella frågeställningar, möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning i valda delar av skogsbruksstandarden


2019:

- Jönköping onsdag 24 september

- Avesta torsdag 26 september

- Karlstad tisdag 1 oktober

- Skypemöte torsdag 3 oktober

Inför en revision

Inför en revision, såväl intern som extern så behöver du förbereda dig. Använd då detta dokument!

Skogar med höga bevarandevärden

Mall för generell skötselplan för skogar med höga bevarndevärden finns i Skötselinstruktionen men även som separat dokument här.


Till skogar med höga bevarandevärden hör riksintresse, natur2000, vattenskyddsområden och skogsområden med rikligt med nyckelbiotoper. Naturvårdsverkets GIS-tjänst Skyddad natur är ett bra ställe när du ska identifiera vad som finns på ditt innehav. Riksintressen finns under rubriken Andra områdesvisa skydd!

Skogar med höga bevarandevärden ska identifieras och klassificeras. Skogsbrukare som har höga bevarandevärden ska inhämta kunskap och synpunkter från relevanta intressenter och experter så att värdena kan bibehållas eller ökas. Vidtagna bevarandeåtgärder ska dokumenteras och följas upp.

Entreprenörer

Avtalsmall som användas då du upprättar avtal med entreprenörer och/ eller virkesköpare som utför arbeten på ditt skogsinnehav (avverkning, skogsvård, etc).

Krav på dokumentation

Läs mer om detta i Skötsel-instruktionen!

Länksamling


Här samlar vi bra och användbara länkar till andra webbplatser och karttjänster.

Här hittar du bl.a. Skogsvårdslagen, Målbilder för god miljöhänsyn och bra karttjänster

Forn- och kulturlämningar

Skogsstyrelsens GIS-tjänst Skogens Pärlor innehåller båda forn- och kulturlämningar och skog och historia. På Riksantikvarieämbetets GIS-tjänst Fornsök finns detaljerad info om alla objekt.


Skogsbrukets branschgemensamma riktlinjer med instruktioner för hur arbetet intill forn- och kulturlämninar ska utföras finns på Skogforsks hemsida

Det är självklart av följa lagkraven och aktuell miljö- och arbetsmiljölag- stiftningen hittar du på Regelrätt skogsbruk. Inloggningsuppgifter erhålls i samband när du ansluts som medlem hos oss.

Skogsbruksstandard

Alla medlemmar följer FSC®:s svenska skogsbruksstandard. Det finnas även ett dokument med sammanställda frågor och svar.

För att bättra på dina kunskaper så kan du gå en webbkurs, kontakta Grönt Paraply för inloggningsuppgifter.

Om du är dubbelcertifierad följer du även PEFC™:s Svenska skogsstandard. Det finnas även ett dokument med sammanställda frågor och svar.

Bra information från Naturvårdsverket.. Användbar karttjänst när skogar med höga bevarandevärden ska finnas!

Skogsstandard

Om du är dubbelcertifierad följer du även PEFC™:s Svenska skogsstandard. Det finnas även ett dokument med sammanställda frågor och svar.

Bra tjänst från SkogForsk

Planera skogsbruket med denna tjänst. Bra info om olika fomer av hänsyn. Läs mer om detta på SkogForsks tjänst SkogskKunskap.

Oberoende skogscertifiering

Grönt Paraply erbjuder privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv skogscertifiering enligt den svenska FSC®-standarden och som valfritt tillval PEFC™-standarden.

Miljöcertifierat skogsbruk enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®). Många medlemmar väljer även vårt tillval med PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™, s.k. dubbelcertifiering.

 

Vi har licenensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228 med certifikatsnummer FSC SA-FM/COC-001104, PEFC SA-PEFC/FM-001104, ISO 14001: SWE-EMS-1010

Grönt Paraply

Oberoende skogscertifiering där vi tar ansvar för att ditt skogsbruk blir certifierat via vårt gruppcertifikat, men du fortsätter att ansvara för förvaltning och försäljning av virke.Vi erbjuder privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering enligt den svenska FSC®-standarden och som valfritt tillval PEFC™-standarden.


Kontakt


Franzéngatan 6

105 33 Stockholm


Email: info@grontparaply.se


Telefon: 019-16 83 95


©  www.grontparaply.se