Min sida

Min medlemssida


Dokumenten kan fritt användas och anpassas av Grönt Paraplys medlemmar. Flera av dokumenten är lösenordsskyddade och lösenordet har du fått av din gruppledare. Om du är entreprenör och utför arbeten på en certifierad skog så hittar även du bra information här!

 


FSC Sveriges hemsida finns bra information och material:


Faktabladen


FSC har tagit fram bra korta beskrivningar över bl.a:


  • Ytterligare fem procent ska gynna natur- eller sociala värden
  • Arbetsmiljö och arbetsvillkor
  • Främmande trädslag och plantageskog
  • Hänsyn till arter
  • Hänsynsträd och naturvärdesträd
  • Hänsyn till lövträd
  • Naturvärdesbedömning och nyckelbiotioper
  • Samverkan med lokalsamhällen

Skogsbruksstandard från FSC®

Vårt basdokument för medlemmar som underlättar efterlevnaden av av ett certifierat skogsbruk

Genom att använda vårt basdokument "Min skogscertifiering" så blir det mycket enklare att uppfylla aenaste standarden inklusive att även klara av dokumentationskravet som ökat för mindre skogsägare.

Skötselinstruktion

Detta är en handbok som i klartext anger vilka krav som den svenska FSC®- & PEFC-standarden ställer på varje enskild skogsbruksåtgärd. Utdrag ur denna handbok kan användas som instruktioner till entreprenörer/ virkesköpare eller skogsvårdspersonal. Den är naturligtvis även användbar som uppslagsbok då du själv utför åtgärder på ditt skogsinnehav.

Medlemsdag

Varje år träffas medlemmarna i Grönt Paraply för att diskutera aktuella frågeställningar, möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning i valda delar av skogsbruksstandarden


Nässjö - torsdag 5 oktober

Örebro - tisdag 17 oktober

Gävle - torsdag 19 oktober

Traktdirektiv och återrapport skogsvård

Grönt Paraplys blankett "Traktdirektiv med uppföljning" som bör användas inför, under och efter alla former av skogliga åtgärder.

Inför en revision

Inför en revision, såväl intern som extern så behöver du förbereda dig. Använd då detta dokument!

Skogar med höga bevarandevärden

Mall för generell skötselplan för skogar med höga bevarndevärden finns i Skötselinstruktionen men även som separat dokument här.


Till skogar med höga bevarandevärden hör riksintresse, natur2000, vattenskyddsområden och skogsområden med rikligt med nyckelbiotoper. Naturvårdsverkets GIS-tjänst Skyddad natur är ett bra ställe när du ska identifiera vad som finns på ditt innehav. Riksintressen finns under rubriken Andra områdesvisa skydd!

Skogar med höga bevarandevärden ska identifieras och klassificeras. Skogsbrukare som har höga bevarandevärden ska inhämta kunskap och synpunkter från relevanta intressenter och experter så att värdena kan bibehållas eller ökas. Vidtagna bevarandeåtgärder ska dokumenteras och följas upp.

Naturvärdesbedömning

Blanketter och instruktion för att kunna göra en komplett naturvärdesbedömning.

Entreprenörer

Avtalsmall som användas då du upprättar avtal med entreprenörer och/ eller virkesköpare som utför arbeten på ditt skogsinnehav (avverkning, skogsvård, etc).

Krav på dokumentation

Genom det nya dokumentet Min skogscertifiering så löser du till stora delar kraven på dokumentation!

Länksamling


Här samlar vi bra och användbara länkar till andra webbplatser och karttjänster.

Här hittar du bl.a. Skogsvårdslagen, Målbilder för god miljöhänsyn och bra karttjänster inkl artdata

Forn- och kulturlämningar

Skogsstyrelsens GIS-tjänst Skogens Pärlor innehåller båda forn- och kulturlämningar och skog och historia. På Riksantikvarieämbetets GIS-tjänst Fornsök finns detaljerad info om alla objekt.


Skogsbrukets branschgemensamma riktlinjer med instruktioner för hur arbetet intill forn- och kulturlämninar ska utföras finns på Skogforsks hemsida

Det är självklart av följa lagkraven och aktuell miljö- och arbetsmiljölag- stiftningen hittar du på Regelrätt skogsbruk. Inloggningsuppgifter erhålls i samband när du ansluts som medlem hos oss.

Skogsbruksstandard

Alla medlemmar följer

"FSC-standard för skogsbruk i Sverige"

. Det finnas även ett dokument med sammanställda frågor och svar.


Om du är dubbelcertifierad följer du även PEFC:s Svenska skogsstandard. Det finnas även ett dokument med sammanställda frågor och svar.

Bra information från Naturvårdsverket.. Användbar karttjänst när skogar med höga bevarandevärden ska identifieras!

Skogsstandard

Om du är dubbelcertifierad följer du även PEFC:s Svenska skogsstandard. Det finnas även ett dokument med sammanställda frågor och svar.

Bra tjänst från SkogForsk

Planera skogsbruket med denna tjänst. Bra info om olika fomer av hänsyn. Läs mer om detta på SkogForsks tjänst SkogskKunskap.

Oberoende skogscertifiering

Grönt Paraply erbjuder privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv skogscertifiering enligt den svenska FSC®-standarden och som valfritt tillval PEFC-standarden.

Du som medlem väljer själv vilket skogsbruksplaneprogram du vill arbeta i.

De flesta medlemmar hos oss använder pcSKOG eftersom där finns ett bra och utvecklat stöd för att hantera certifieringsfrågor.

Miljöcertifierat skogsbruk enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®). Många medlemmar väljer även vårt tillval med PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, s.k. dubbelcertifiering.

 

Vi har licenensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228 med certifikatsnummer FSC SA-FM/COC-001104, PEFC SA-PEFC/FM-001104, ISO 14001: SWE-EMS-1010

unsplash